Pavel Procházka – Pandemic Mass/Requiem

20. 11. 2021 o 19:00

Pavel Procházka – Pandemic Mass/Requiem

,,Toto dielo venujem všetkým ľuďom dobrej vôle na svete, predovšetkým však obetiam utrpenia a ich pozostalým.“ Pavel Procházka

VSTUPENKY
https://bit.ly/3E7L2zy

REŽIM KZ (kompletne zaočkovaní)

Kompozícia je hudobným a umeleckým obrazom, reflektujúcim súčasné obdobie celosvetovej pandémie. Vznikla na podnet a v spolupráci s miešaným zborom Technik Akademik na pamiatku tých, ktorí nemali to šťastie prežiť ho v zdraví a pokoji. Dielo po formálnej stránke nesie všetky znaky „klasickej“ smútočnej omše v latinčine. Pozostáva z obvyklých častí: Introduzione, Dies irae, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna a Libera me, Domine, ktoré obsahujú aj dielčie úseky v podobe zborových, sólových a komorných zoskupení. Melodicko-rytmická a harmonická štruktúra a rovnako aj inštrumentácia je podriadená hlbokému obsahu výrazovej a charakterovej stránke textu. Zvukovo mohutné úseky orchestra, zboru a sólistov sa striedajú v kontraste s komornými, priam intímnymi pasážami. Na mnohých miestach autor motivicky vychádza z gregoriánskeho chorálu, niekedy ho nakrátko cituje aj doslovne, vo variovanej podobe.

Účinkujú:

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Miešaný spevácky zbor Technik Akademik

Janka Juríčková, soprán
Lucia Duchoňová, mezzosoprán
Ondrej Šaling, tenor
Daniel Čapkovič, bas

Pavel Procházka, dirigent

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.